ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž


Přejdi na obsah

charakteristiky programu

CHARAKTERISTIKY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy (dále ročníků, předmětů) vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a které tvoří jeho základní strategii. Během pobytu dětí se snažíme jim dát základy některých vzdělávacích strategiií, vzbudit zájem o učení, dle možností pracovišť doplnit, či změnit hodnotový systém a pozměnit nevhodné návyky se kterými děti přicházejí.

  • V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:
  • Kompetence k učení (mj.efektivní vlastní učení se, práce s informacemi, samostatné pozorování, experimentování atd.)
  • Kompetence k řešení problémů (rozpozná problém, plánuje způsob řešení, kriticky myslí, využívá vědomosti pro různé varianty řešení atd.)
  • Kompetence komunikativní (formuluje a vyjadřuje své myšlenky, naslouchá druhým, využívá informační a komunikační prostředky atd.)
  • Kompetence sociální a interpersonální (spolupracuje v týmu, je ohleduplný k jiným, přispívá k diskusi v menším i větším kolektivu atd.)
  • Kompetence občanské (respektuje přesvědčení druhých, chápe základní demokratické principy společnosti, rozhoduje se zodpovědně, jedná ekologicky atd.)
  • Kompetence pracovní (používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, přistupuje zodpovědně k výsledkům pracovní činnosti atd.)


K osvojování výše uvedeného směřuje každodenní činnost školy, tj. vyučování, ale i projektové vyučování a další činnosti a akce, které se školou souvisejí. Jestliže bychom měli vytyčit základní pilíře, na kterých je koncepce školy postavena, mohli bychom uvést tyto:

A. Škola pro zdraví

Škola je určena dětem a žákům, jež již zdravotní problémy mají. proto se zdraví dostává u nich do popředí zájmu. Mělo by se jim během pobytu na přiměřené úrovni dostat informací jak si lze zdraví, ve všech jeho složkách tj. fyzické, psychické, mentální chránit a udržovat. Měly by dostat poučení jak předcházet problémům, které je do našeho zařízení vedly. škola nemůže nijak nahrazovat léčbu, proto musí používat pouze speciálně pedagogické metody a pedagogicko psychologické metody. Vycházíme z pojetí zdraví tak jak jej ve svých seminářích osvětlují manželé Janíkovi. Většina pracovníků školy jejich semináři prošla. Důležité je, aby si děti uvědomily zdraví jako hodnotu.

B. Spolupráce a vzájemná pomoc

Důležité je vést děti ke vzájemné pomoci a zodpovědnosti i za druhé děti. V našich podmínkách, kdy se při příchodu děti vzájemně neznají a samy mají spoustu svých problémů je to zvláště obtížné. Spolupráce je i s organizacemi, které se příležitostně pomáhají starat o žáky školy, a to při některých školních akcích i v době mimo vyučování.

C. Klima školy

Velký význam pro úspěšnost školy má její atmosféra. Od estetičnosti prostředí přes mezilidské vztahy, pozitivní školní tradice a rituály, symboly až po pocit bezpečí a jistoty. Říká se, že škola je přípravou na život. Škola je už život sám, i když specifický, ale zvláštní je přece každé prostředí – např.atmosféra v nemocnici je jiná než v psychiatrické léčebně, kde je dítě z důvodu nezvladatelných poruch chování.

D. Všestrannost i preference

Koncepce vychází z toho, že ústředním cílem školy je přispět k výchově odpovědného, sociálně tolerantního občana vybaveného základními vědomostmi a dovednostmi. Škola klade důraz na naplnění těchto čtyř základních gramotností:občanská (politická), jazyková, informační a metodologická. Občanská gramotnost by měla přispět k výchově budoucího dobrého občana jazyková část se soustřeďuje na komunikaci, komunikaci v mateřském jazyce, v cizím jazyce, komunikaci prostřednictvím medií, komunikaci jako způsob sdílení, spojování a oddělování lidí, informační gramotnost - práci s počítači, ale i rozvoj schopnosti informace umět získat, třídit a použít, využít. Cíl metodologický znamená vedení k tvořivému řešení problémů, hledání různých variant řešení. Tyto cíle prolínají v různé míře různými předmětyPlné znění programu je k dispozici ve škole


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku