ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž


Přejdi na obsah

HISTORIE

O ŠKOLE

HISTORIE A SOUČASNOST

Základní škola a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení byla zřízena 1.1.1994 Školským úřadem v Kroměříži jako zálohová organizace. Vzniku této školy předcházelo postupné slučování několika speciálních škol s dlouholetou tradicí sahající až do padesátých let minulého století, které byly mezi prvními svého druhu v tehdejším Československu. Byly to: Základní škola při psychiatrické léčebně, Základní škola při ortoptickém oddělení, Mateřská škola při ortoptickém oddělení a Základní škola při nemocnici.

Škola je určena dětem, které jsou hospitalizovány ve zdravotnickém zařízení na území města Kroměříž. Jejím hlavním účelem je poskytovat vzdělávání a výchovu žákům zdravotně postiženým a zdravotně oslabeným, obtížně vychovatelným a nemocným po dobu jejich umístění ve zdravotnickém zařízení. Hlavním úkolem školy při zdravotnickém zařízení je především zabezpečení kontinuity výchovy a vzdělání žáka i po dobu jeho nemoci, prevence psychické deprivace.

Učební plány jsou individuální a variabilní v závislosti na délce hospitalizace. Rozsah výuky a zatížení dítěte konzultují pedagogové s ošetřujícími lékaři podle aktuálního zdravotního stavu. Do MŠ jsou přijímány děti předškolního věku, do ZŠ děti plnící povinnou školní docházku.

Podmínkou zařazení dítěte do školy je hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, souhlas zákonného zástupce se zařazením, doporučení lékaře, a volná kapacity školy.

Škola má dvě výuková pracoviště:

 • při psychiatrické léčebně, Havlíčkova 1265, Kroměříž
 • při nemocnici, Havlíčkova 660, Kroměříž


VÝUKOVÁ PRACOVIŠTĚ

Výukové pracoviště při psychiatrické léčebně

 • je umístěno v areálu psychiatrické léčebny v Kroměříži
 • děti jsou vyučovány ve třídách malotřídního typu – v každé třídě je více ročníků, v některých i integrovaní žáci základní školy praktické či jiných typů speciálních škol
 • děti přicházejí postupně, jejich pobyt je různě dlouhý
 • je používán společný hodnotící systém
 • děti mají možnost využívat školní klub k odpoledním činnostem
 • možnost využívat počítačovou učebnu při výuce i při mimoškolní činnosti
 • v mimoškolní činnosti jsou dětem umožňovány sportovní aktivity a kolektivní hry pro rozvoj sounáležitosti, týmové spolupráce, smyslu pro fair-play, dodržování pravidel, sebeovládání ve prospěch celku


Výukové pracoviště při nemocnici

 • je umístěno v areálu nemocnice v Kroměříži
 • děti jsou vyučovány převážně individuálně
 • předškolní děti mají po dobu pobytu umožněnu docházku do mateřské školy
 • děti přicházejí postupně, délka jejich pobyt je individuální
 • učitelé umožňují dětem dohnat zameškané učivo a zároveň se alespoň částečně odpoutat od problémů, které jim nemoc způsobuje
 • přístup k dítěti se odvíjí od somatického postižení a doporučení lékaře


SOUČÁSTI ŠKOLY

 • základní škola
 • základní škola praktická
 • mateřská škola
 • školní klub


Základní škola

Poskytuje základní vzdělání a její činnost je vymezena zákonem č.561/2004 Sb.(školský zákon) v aktualizovaném znění. Hlavním smyslem existence školy je výuka, výchova a zlepšování psychické pohody dětí – pacientů, což nemalou měrou přispívá k jejich rychlejšímu uzdravování a zároveň doplnění učiva zameškaného během pobytu v nemocnici nebo doplnění mezer v učivu, vzniklých v důsledku opakovaných či dlouhodobých nepřítomností v kmenové škole.

Základní škola praktická

Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na rozvíjení a kultivaci osobnosti žáků s mentálním postižením lehčího stupně, na poskytování vědomostí, dovedností a návyků potřebných k uplatnění žáků v praktickém životě. Škola připravuje žáky dle individuálních možností na vstup do odborného učiliště či praktické školy, kde získají odbornou přípravu vědomostí a dovedností potřebných k výkonu kvalifikovaného povolání. Integrováni jsou žáci základních škol speciálních. Cílem výchovně vzdělávacího procesu u těchto žáků je rozvíjet jejich psychické a fyzické schopnosti a předpoklady a vybavit je takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, které jim umožní, aby se v maximální možné míře zapojili do běžného života. Po dobu pobytu pracují žáci převážně podle individuálních vzdělávacích plánů zaslaných kmenovými školami.

Školní klub

Školské zařízení sloužící výchově, vzdělávání a nácviku správného trávení volného času žáků školy hospitalizovaných na psychiatrické léčebně, kvalifikovaně navazuje na činnost školy a její výchovné působení.

Mateřská škola

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami v mateřské škole při zdravotnickém zařízení vychází z respektování individuálních potřeb a možností dětí. V péči o nejmenší děti v době jejich léčby má mateřská škola nezastupitelné místo. Nejdůležitější je přínos pro dítě, jeho osobní pokrok. Aby se dítě mohlo zdravě rozvíjet a učit se, musí se cítit spokojeně, v bezpečí a být respektováno. Děti předškolního věku se učí především na základě prožitku a zkušenosti, prostřednictvím cílených činností. Důležité je vytvořit co nejoptimálnější podmínky k rozvoji osobnosti dítěte, k učení, ke komunikaci a pomoci dítěti tak, aby se v rámci možností učilo a zároveň bylo co nejméně poškozeno vytržením z rodiny.

Učitelka MŠ rozvíjí osobnost dětí a napomáhá léčbě. Při práci navozuje ovzduší důvěry a optimismu jako prevenci psychické deprivace, která často provází vytržení dětí tohoto věku z rodiny. Cílenou speciálně pedagogickou činností napomáhá léčbě. Při vzdělávací činnosti postupuje přirozeně, nenásilně, děti vede, vybírá vhodné činnosti dle postižení dětí, důraz klade na výchovu kladných citů, vzájemnost, povzbuzení, aktivizaci, učí děti základním sociálním návykům, společenským pravidlům a dodržování hygienických pravidel. Součástí práce učitelky MŠ je i speciálně pedagogická diagnostika a pedagogická osvěta pro rodiče dětí.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku