ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž


Přejdi na obsah

pojeti programu

POJETÍ ŠKOLY PRO ZDRAVÍ

Naše škola je určena dětem zdravotně znevýhodněným a proto je jejím hlavním cílem rozvíjet zdravý životní styl dětí. Dále učit děti praktickým dovednostem, podněcovat je k aktivnímu přístupu k životu, k vyrovnávání se s handicapy. Škola měla být místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. Žáci se zde učí vědomostem i pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem. Výchova a vzdělávání má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí a jistoty, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnosti sebehodnocení.

Kvalita vzdělávací služby školy nemůže být v tomto případě primárně posuzována pouze dle tradičně chápaných tzv. vzdělávacích výsledků. Naše škola není školou jež se podílí na soustavném vzdělávání žáka plných 9 let. Žáci k nám přicházejí v různých věkových obdobích s různou výukovou a často narušenou výchovnou úrovní. Proto je třeba vycházet z této úrovně a ze změn, které byly v daném období možné a i dosažené.

V rámci procesu vzdělávání se věnujeme mimo jiné následujícím kompetencím:

Učení

 • zodpovědnost za své učení
 • dávat věci do souvislostí
 • organizovat svůj učební proces
 • být schopen řešit problémy
 • učit se ze zkušenosti


Objevování

 • umět pracovat s různými informačními zdroji a posuzovat jejich věrohodnost
 • umět tvořivě nacházet různé zdroje dat
 • radit se s lidmi ze svého okolí
 • konzultovat s experty


Myšlení a uvažování

 • být schopen se vyrovnávat s nejistotou a komplexností situace
 • být schopen se vyrovnávat s nejistotou a komplexností situace
 • účastnit se diskusí a vyjadřovat vlastní názor
 • vnímat politický a ekonomický kontext při vzdělávání a práci
 • hodnotit sociální chování související se zdravím, životním prostředím
 • respektovat a chránit tradice demokratické, tradice národní
 • vnímat hodnoty umění, literatury atd.
 • chápat základní principy na nichž spočívají zákony a společenské normy, zvnitřnit jejich dodržování


Komunikace

 • rozumět a domluvit se, číst a psát ve více jazycích
 • být schopen prezentovat, mluvit na veřejnosti
 • obhajovat a argumentovat vlastní názor
 • naslouchat a brát v úvahu názory druhých
 • vyjadřovat se písemnou formou
 • rozumět grafům, diagramům a tabulkám


Kooperace

 • být schopen spolupráce a práce v týmu
 • činit rozhodnutí
 • řešit konflikty
 • posuzovat a hodnotit
 • navazovat a udržovat kontakty


Práce

 • spoluvytvářet projekty
 • brát na sebe zodpovědnost
 • přispívat k práci skupiny a společnosti
 • pěstovat dovednost týmové spolupráce
 • organizovat svou vlastní práci
 • projevovat solidaritu


Adaptace

 • využívat informační a komunikační techniky
 • být flexibilní při rychlých změnách
 • nalézat nová řešení
 • být houževnatý v případě obtíží
Plné znění je k dispozici ve škole


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku