ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž


Přejdi na obsah

prevence

PREVENCE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (VÝŇATEK)

V tomto školním roce bychom rádi realizovali projektové dny a besedy na téma:

 • Občanská práva a povinnosti
 • Prevence sociálně-patologických jevů
 • Finanční gramotnost
 • Naše Evropa
 • Výchova k vlastenectví
 • Den české státnosti
 • Rasismus a xenofobie
 • Den zdraví a ochrany člověka za mimořádných situací
 • Jak říci NE - nácvik asertivního jednání


V oblasti výchovně – vzdělávací se zaměříme:

 • na výchovu ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za svůj život
 • prostřednictvím smysluplného trávení volného času, sportovními soutěžemi a programem kroužků předcházet patologickým jevům
 • předcházet dalšímu poškození u žáků


Zaměření činnosti školní družiny:

 • výchovné působení na děti (správné trávení volného času, prevence sociálně patologických jevů, návaznost na činnost školy)
 • resocializační a reedukační činnost (zvyšování úspěšnosti léčby, hospodaření s časem)
 • prostřednictvím dramaterapie nacvičení spouštějících mechanismů, které v běžném životě fungují jako spouštěče závadového chování
 • motivace k nezávadovému chování po návratu do běžného života
 • rozvoj estetického, výtvarného a hudebního cítění, pohybových a dramatických schopností


Školení pedagogických pracovníků:

 • podpora zájmu pedagogických pracovníků o zvyšování kvalifikace
 • podpora profesionálního růstu všech zaměstnanců


Zdroje informací vztahující se k problematice prevence sociálně patologických jevů:

 • vnitřní:

odborná a metodická literatura, odborné časopisy, videotéka, nástěnka na téma xenofobie, rasismus a lidských práv

 • vnější:

webové stránky MŠMT a další odkazy týkající se tématu prevence minimálně patologických jevů, odborná a metodická pomoc pracovníků PPP, vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky školy

Škola má vypracován preventivní program proti šikaně, podle kterého v průběhu roku za spolupráce celého pedagogického kolektivu ve školní i mimoškolní činnosti postupuje


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku