ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž


Přejdi na obsah

ŠVP

PROGRAMY

ŠVP

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č.j. 24 653/2006-24

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Čl. 1
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mění v souladu s § 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání vydaný Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 31504/2004-22 ze dne 13. prosince 2004, ve znění Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 27002/2005-22 ze dne 29.srpna 2005.
Změny jsou uvedeny v Příloze „Doplnění RVP ZV“ tohoto opatření.

Čl. 2
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.5.2007.

Příloha
Doplnění Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání (RVP ZV)

V části D kapitole 8 se doplňuje nová část 8.3, která zní: „8.3 V případě tvorby školního vzdělávacího programu v základních školách při zdravotnických zařízeních, ve školách při dětských diagnostických ústavech a ve školách při školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy, která pečují o děti, vyžadující léčebný režim v důsledku jejich neurologického poškození a psychického onemocnění – viz. §9 až 11 vyhlášky č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, může ředitel školy nebo školského zařízení upravit školní vzdělávací program, případně organizaci vzdělávání obecně stanovenou v RVPZV, podle konkrétních podmínek, vzdělávacích potřeb a možností žáků

ŠVP ve školách při zdravotnických zařízeních

Opatření ministryně školství, mládeže tělovýchovy č.j.2653/2006-24, kterým se doplňuje RVP ZV v části D kapitola č. 8 se mimo jiné stanoví:

Ředitel školy nebo školského zařízení může upravit školní vzdělávací program, případně organizaci vzdělávání obecně stanovenou v RVP ZV, podle konkrétních podmínek, vzdělávacích potřeb a možností žáků.

Školy při zdravotnických zařízeních musí zpracovat svůj ŠVP, ale mohou jej upravit.

Musí zpracovat:

  • identifikační údaje školy
  • charakteristiku školy - popsat specifiku školy, podmínky školy a především specifiku vzdělávaných žáků, materiální, personální, ekonomické podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
  • charakteristiku ŠVP


Zaměří se na:

  • stanovení cílů
  • rozpracování klíčových kompetencí a výchovných a vzdělávacích strategií (které klíčové kompetence bude škola především rozvíjet a jakými metodami a formami práce)
  • organizaci vzdělávání (prvořadost léčebného režimu, snížený počet vyučovacích hodin, individualizované vyučování)
  • využití průřezových témat především v mimoškolních činnostech


Při dlouhodobém pobytu bude škola ve vzdělávacím obsahu vycházet ze vzdělávacího obsahu ŠVP kmenové školy především v ČJ a L, M, CJ, případně dalších předmětů podle vzdělávacích potřeb žáků.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku