ZŠ a MŠ při zdravotnickém zařízení Kroměříž


Přejdi na obsah

zarazovani zaku

INFORMACE K ZAŘAZOVÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOL PŘI ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

Informace k postupu při zařazování žáků do škol při zdravotnických zařízeních

V souladu s § 4 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, se v mateřské a základní škole při zdravotnickém zařízení mohou vzdělávat žáci se zdravotním oslabením nebo žáci dlouhodobě nemocní umístění v tomto zdravotnickém zařízení, pokud to jejich zdravotní stav umožňuje.

V případě, že je
žák základní nebo střední školy se zdravotním oslabením či dlouhodobě nemocný umístěn ve zdravotnickém zařízení, může být na základě doporučení ošetřujícího lékaře a souhlasu zákonného zástupce žáka zařazen do školy při zdravotnickém zařízení. Nejedná se o přestup žáka podle § 49 odst. 1, resp. § 66 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a zařazení žáka do školy při zdravotnickém zařízení neprobíhá ve správním řízení. Žák nadále zůstává žákem „kmenové školy“ (tj. spádové základní školy či jiné základní školy zapsané ve školském rejstříku, kterou zvolil zákonný zástupce žáka, resp. střední školy) a je tedy po dobu pobytu ve zdravotnickém zařízení současně žákem dvou škol, a to i pro účely vykazování. Kmenová škola musí žáka vést v evidenci po celou dobu pobytu žáka ve zdravotnickém zařízení, a to nejdéle do doby, než přestane být žákem školy, tj. v případě žáka základní školy

  • splní povinnou školní docházku a buď nepokračuje v základním vzdělávání (§ 55 školského zákona), nebo byl ze školy vyloučen (§ 31 školského zákona), nebo
  • úspěšně ukončí základní vzdělávání (získá stupeň základní vzdělání nebo základy vzdělání), nebo
  • přestoupí na jinou školu podle § 49 školského zákona.


Z občanskoprávních předpisů vyplývá ještě jeden důvod, kdy žák přestává být žákem školy, a tím je smrt žáka, resp. prohlášení žáka za mrtvého.

Z evidence školy při zdravotnickém zařízení bude žák vyřazen ke dni ukončení jeho pobytu ve zdravotnickém zařízení.

Tímto postupem se tak zabrání případům, kdy se žák po ukončení pobytu ve zdravotnickém zařízení neměl kam vrátit, neboť „kmenová škola“ jej již z evidence vyřadila a nemohla jej přijmout zpět z kapacitních důvodů, nebo zůstal nadále formálně žákem školy při zdravotnickém zařízení, i když už po ukončení pobytu ve zdravotnickém zařízení do této školy přestal docházet.

Zákonný zástupce musí žáka v kmenové škole řádně omluvit z vyučování; o tom je třeba zákonného zástupce poučit, tj. zástupce školy při zdravotnickém zařízení poučí zákonného zástupce o tom, že zařazení žáka do školy při zdravotnickém zařízení není přestupem do jiné školy a že žák nadále zůstává žákem „kmenové“ školy.

Žákům středních škol jsou základní školou při zdravotnickém zařízení poskytovány individuální konzultace ve všeobecně vzdělávacích předmětech (§ 4 odst. 1 věta druhá vyhlášky č. 73/2005 Sb.). Tito žáci jsou pro účely vykazování rovněž považováni za žáky umístěné ve zdravotnickém zařízení, kteří se vzdělávají ve škole při tomto zdravotnickém zařízení (§ 3 odst. 6 písm. d) vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech). Ve své „kmenové“ škole musí být z vyučování řádně omluveni. Při déletrvajícím pobytu žáka ve zdravotnickém zařízení lze využít institutu přerušení vzdělávání - § 66 odst. 5 školského zákona, je však nutno upozornit, že po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této „kmenové“ školy a na povolení přerušení vzdělávání není právní nárok (záleží na správním uvážení ředitele střední školy, zda přerušení vzdělávání povolí či nikoliv). Případně lze ředitele školy požádat o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 školského zákona.

Vydávání vysvědčení

Vysvědčení vydává vždy škola „kmenová“ s využitím podkladů ze školy při zdravotnickém zařízení, pokud zákonný zástupce udělí souhlas s jejich předáním, a to i v případě, že je žák ve škole při zdravotnickém zařízení celý školní rok nebo i déle. Při dlouhodobějším pobytu žáka ve zdravotnickém zařízení je spolupráce „kmenové“ školy a školy při zdravotnickém zařízení nezbytná, zejména co se týče vzájemného zohledňování údajů v jejich dokumentaci ze školské matriky.

Souhlas zákonného zástupce žáka:

Pokud zákonný zástupce souhlasí se zařazením žáka do školy při zdravotnickém zařízení, měl by být rovněž požádán o souhlas (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – jiným subjektům lze předat osobní údaje v zásadě jen se souhlasem subjektu údajů)

  • s vyžádáním kopie dokumentace od kmenové školy (ředitel školy při zdravotnickém zařízení si vyžádá dokumentaci od ředitele kmenové školy)
  • s předáním podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka ze školy při zdravotnickém zařízení kmenové škole


Zákonný zástupce by měl být poučen o tom, že v případě neudělení souhlasu kmenová škola nemusí mít dostatek podkladů pro hodnocení žáka a žák může být potom celkově hodnocen stupněm „nehodnocen(a)“ v 1. pololetí a „neprospěl(a)“ v 2. pololetí (viz § 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, § 3 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři).

Pokud zákonný zástupce žáka základní školy souhlas se zařazením do školy při zdravotnickém zařízení neudělí a žák se nemůže pro svůj zdravotní stav účastnit delší dobu vyučování ve své kmenové škole (více než dva měsíce), bude ředitel kmenové školy postupovat podle § 50 odst. 3 školského zákona a stanoví takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 školského zákona.

Související:

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákonů: 227/2000 Sb., 177/2001 Sb., 450/2001 Sb., 107/2002 Sb., 309/2002 Sb., 310/2002 Sb., 517/2002 Sb., 439/2004 Sb., 480/2004 Sb., 439/2004 Sb. , 626/2004 Sb.

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v pozdějším znění.


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku